Privacy AVG

Apexswim.nl, gevestigd aan Vlierbes 2 7623 ZK  Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 • Vlierbes 2, 7623 ZK  Borne, NL
 • +31-6.51636621
 • administratie@apexswim.nl
 • https://.apexswim.nl

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leden;

Onderstaand privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die door Apexswim.nl worden gedaan, in uitvoering van haar functie. Hierbij wordt zowel gedoeld op het offline als op het online domein.Apexswim.nl gebruikt gegevens voor de volgende verwerkingen:

 • Leden- en financiële administratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking aan leden en klanten
 • Organisatie van de competitie
 • Bijhouden uitslagen en rankings
 • Inschrijvingen voor wedstrijden van (top)sporters
 • Uitvoering geven aan verzekeringsvraagstukken

Apexswim.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Apexswim.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (o.a. sportmedische keuringen)
  Dit is van toepassing op sporters die in een Apexswim.nl ( top en wedstrijd)sportprogramma acteren
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@apexswim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Apexswim.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met officemanagement apexswim mevrouw N. Griffioen of via administratie@apexswim.nl

Apexswim.nl zorgt ervoor dat medewerkers enkel inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de vereniging rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming, Contractuitvoering, Wettelijke plicht

 • Het bekend maken van informatie over de organisatie alsmede informatie over de leden, op de eigen website;
 • Het bekendmaken van de (resultaten van de) activiteiten van het Apexswim.nl op de eigen website
 • Het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden of verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen
 • Het onderhouden van contacten met de oud-leden van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Apexswim.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Apexswim.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. Apexswim.nl verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:Toestemming, Overeenkomst, Wettelijke verplichting, Vitaal belang

 • In het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 • In het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van pre-contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 • In het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan het Apexswim.nl onderworpen is.
 • In het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor iemands leven of gezondheid en de betrokkene niet om toestemming gevraagd kan worden.
 • In het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd belang van Apexswim.nl of een derde.

Apexswim.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Apexswim.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Apexswim.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Apexswim.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Apexswim.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Eventuele intrekking van uw toestemming voor de gegevensverwerking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die hebben plaatsgevonden tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en/of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@apexswim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Apexswim.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. In Nederland is de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsApexswim.nl past haar privacy statement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy statement worden opgenomen. Apexswim.nl raadt u dan ook aan het Privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

TOP
WINKELWAGENTJE 0